top of page
BG34jpg.jpg

מורשת

בית ביטחון

המבנה הראשון שהוקם בגבעה השנייה. המבנה נשאר שלם מאז בנייתו ב 1947. למבנה היו שימושים רבים וכיום בקומת הקרקע נמצא סטודיו לצילום ובקומה הראשונה הולך ונרקם מוזיאון ה"בויעדם".

בית-בטחון.jpg

בית בורוכוב

מבנה היסטורי וחשוב בתולדות הקיבוץ. נחנך ב 1957. מייסדי הקיבוץ השתייכו לנוער הבורוכובי וטבעי היה שבית התרבות יקרא על שמו של בורוכוב. למבנה היו שימושים רבים ולאחר שיפוץ יסודי מחכה לשימוש הבא.

בית-בורכוב.jpg
bottom of page